بازدید واقعی پست

شروع از 1000 بازدید تا سقف 12000 بازدید
 • واقعی
 • بازدید از پنجاه پست آخر
 • هر هزار بازدید 22 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر واقعی کانال

شروع از 500 ممبرتا سقف 5000 ممبر
 • واقعی - اجباری
 • بازدید بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش بین 10 تا 60 درصد
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

فالور ایرانی

شروع از 100 فالورتا سقف 30 هزار فالور
 • فالور ایرانی و واقعی
 • تعداد جذب 100 درصد
 • درصد ریزش نامشخص
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر گروه

شروع از 100 ممبرتا سقف 10000 ممبر
 • واقعی و مجازی
 • ریزش واقعی بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش مجازی بین 1 تا 6 ماه
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
مرور برچسب

معرفی ربات آرشیو فیلم و سریال

معرفی ربات آرشیو فیلم و سریال

معرفی ربات آرشیو فیلم و سریال: معرفی ربات آرشیو فیلم و سریال. پس از معرفی برنامه ی آریافیلم که برنامه ای برای اخبار و اطلاعاتی در مود فیلم و سریال بود، نوبت به معرفی ربات آرشیو فیلم و سریال میرسد که رباتی برای دانلود فیلم و سریال های موجود…