بازدید واقعی پست

شروع از 1000 بازدید تا سقف 12000 بازدید
 • واقعی
 • بازدید از پنجاه پست آخر
 • هر هزار بازدید 22 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر واقعی کانال

شروع از 500 ممبرتا سقف 5000 ممبر
 • واقعی - اجباری
 • بازدید بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش بین 10 تا 60 درصد
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

فالور ایرانی

شروع از 100 فالورتا سقف 30 هزار فالور
 • فالور ایرانی و واقعی
 • تعداد جذب 100 درصد
 • درصد ریزش نامشخص
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر گروه

شروع از 100 ممبرتا سقف 10000 ممبر
 • واقعی و مجازی
 • ریزش واقعی بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش مجازی بین 1 تا 6 ماه
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
مرور برچسب

اموجی جدید سال 2018

۱۵۷ ایموجی جدید برای پلتفرم موبایل در سال جاری اضافه خواهد شد

157 ایموجی جدید برای پلتفرم موبایل در سال جاری اضافه خواهد شد : 157 ایموجی جدید برای پلتفرم موبایل در سال جاری اضافه خواهد شد. در روز های آخر سال 2017 . شرکت یونی کد (Unicode) لیستی از 130 ایموجی احتمالی جدیدی که به پلتفرم های موبایل میرسند…